+31 (0) 412 481 470     info@vanvugtverhuur.nl

Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van ´t Lithse Wijnhuis-van Vugt Verhuur, gevestigd te 5397 BE LITH, Herenengstraat 20 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te ´s-Hertogenbosch onder nummer 160.29535. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen ´t Lithse Wijnhuis-van Vugt Verhuur en derden. ´t Lithse Wijnhuis-van Vugt Verhuur wordt hierna `verhuurder´ genoemd en de derde wordt hierna aangeduid als `huurder`.Indien tussen verhuurder en huurder afspraken zijn gemaakt die afwijken van deze voorwaarden, zullen die afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd. 

Artikel 1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen zijdens de verhuurder, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bezichtiging van een verhuurlocatie of wijziging van het concept kunnen wijzigingen met zich meebrengen. Een overeenkomst en/of wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van deverhuurder. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van de verhuurder of andere voor verhuurder optredende tussen personen zijn voor verhuurder niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Huurder zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen acht dagen na dagtekening daarvan bij de verhuurder schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere huurders zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de huurders. Verhuurder is bevoegd van personen die van hem willen huren te verlangen dat zij zich legitimeren middels een geldig en gangbaar legitimatiebewijs.

Artikel 2. PRIJZEN

Een stijging van de kosten die voor de verhuurder optreedt na het sluiten van de overeenkomst – bijvoorbeeld een hogere inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing – mag verhuurder aan huur derdoorberekenen. Alle door verhuurder aangegeven prijzen zijn exclusief btw en gebaseerd op contante betaling bij aflevering. De prijzen van de verhuurder zijn erop gebaseerd dat transportmaterialen als karren, kisten, containers, flightcases en dergelijke tijdens de verhuurperiode op de locatie opgeslagen kunnen blijven. Als dat niet zo is komen extra transportkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 3. BETALING

De overeengekomen huurprijs dient door huurder aan verhuurder te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de betaling niet of volledig binnen deze genoemde termijn van 14 dagen of op een andere overeengekomen wijze, termijn of datum heeft plaatsgevonden is huurder over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,25 procent per maand of een gedeelte van de maand. Bovendien word huurder alsdan verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten. Het is een huurder niet toegestaan enige verrekening toe te passen m.b.t. het door deze aan verhuurder verschuldigde bedrag. Indien verhuurder zaken van huurder onder zich heeft is hij gerechtigd daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldoen of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld. 

Artikel 4. WAARBORGSOM

Verhuurder is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een huurder betaling van een waarborgsom te vorderen. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij wegens de verhuring of in verband met het gehuurde van de huurder opeisbaar heeft te vorderen met de ontvangen waarborgsom te verrekenen. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat verhuurder niets meer van huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan verhuurder een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 5. HUURDAGEN EN TERMIJNEN

Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon- en feestdagen. Indien volgens de schriftelijk door ons verstrekte informatie huur voor een halve dag mogelijk is, geld dit uitsluitend van 8 tot 12 van 13 tot 17 uur. De huurprijs voor een dag geld voor 8 uren, voor een weekend 16 uren of 2 dagen(weekend is vanaf vrijdag 16 uur tot uiterlijk maandag 9 uur)Voor de huurperiode van een dag mag een huurder het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is. Als dat niet zo is eindigt de huur op dezelfde dag.

Artikel 6. AFLEVERLOCATIE

Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermansrechten kan worden opgericht. Indien voor het plaatsen van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de verkregen toestemming geeft hij schriftelijk kennis. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van huurder. Huurder licht verhuurder minimaal 3 dagen voor plaatsing in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken in of op de grond d.m.v. een klikvergunning dit enkel ter voorkoming van eventuele directe of indirecte schade. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door verhuurder van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook voor zware vrachtauto´s. Voor alle typen hallen, tenten, podia etc. moet verankering met stalen grondpennen van circa 100 cm diep mogelijk zijn. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolgd van het plaatsen en/of geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van huurder. Ook als deze schade veroorzaakt wordt door heftrucks en/of andere voertuigen.

Artikel 7. HUUR VOOR BEPAALDE/ONBEPAALDE TIJD

Een gesloten huurovereenkomst geld voor de daarbij overeengekomen duur. Aan het einde van deze overeenkomst dienen de gehuurde zaak(-en) onmiddellijk ter vrije en algehele beschikking van de verhuurder te staan. Een verhuring voor onbepaalde tijd dient ten minste 7 dagen tevoren worden opgezegd. Opzegging door de huurder kan onmiddellijk plaatsvinden als hij zelf het gehuurde bij verhuurder terugbezorgt.

Artikel 8. CONTROLE BIJ ONTVANGST EN TERUGGAVE

Huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien huurder niet onmiddellijk aan verhuurder enige gebreken uit, wordt de gehuurde zaak of worden de gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd. Bij teruggave of terugname van het gehuurde geldt dezelfde controleverplichting voor de verhuurder. Gebreken dienen onmiddellijk voor ingebruikname persoonlijk, telefonisch of per fax te worden gedaan.

Artikel 9. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven. Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken. Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. In de tenten mag er geen gebruik worden gemaakt van confetti en/of papierslingers i.v.m. kleurstoffen het – tijdelijk – aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Huurder zal elke aanspraak van derde op het gehuurde afwijzen en dient verhuurder dienaangaande te vrijwaren. Huurder dient verhuurder onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen. Huurder dient verhuurder onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van verhuurder kunnen aantasten. Huurder dient in een voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder over de verhuizing in te lichten en deze te informeren omtrent de naam - , adres -, woonplaats -, telefoon - en faxgegevens van verhuurder. Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personeel of zaken van wie of waarvan huurder of enigerlei wijze gebruik maakt, en elke daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade komt voor rekening van de huurder. In geval van huurder van een tent of podium of dergelijk is de huurder bij hagel – of sneeuwbuien verplicht onmiddellijk verwarmingtoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing is gegarandeerd in verband met instortings – of ander gevaar. Huurder is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER

Verhuurder zal overeengekomen termijnen voor levering, bezorging en/of terughaling nakomen. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van overmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging en/of terughaling. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die tengevolge van een verhuring direct of indirect aan derden kan ontstaan. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien een huurder voor enig werkzaamheid , zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of van een personeelslid van verhuurder, wordt geacht dat zodanig personeels(lid) op dat moment in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van huurder werkzaam is en dat huurder – ook ten opzichte van verhuurder – op dat moment aansprakelijk is voor dat personeels(lid). Verhuurder aanvaardt geen andere aansprakelijkheid voor zijn diensten of goederen dan die aansprakelijkheid die daaruit volgens de wet voor hem voortvloeit. Verhuurder aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheidvoor indirecte en/of gevolgschade en evenmin voor immateriële schade. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die hoger is dan het schadebedrag waarvoor hij is verzekerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade wegens lekkage tengevolge van regen, storm, hagel of dergelijke en evenmin wegens condenswater afkomstig van geplastificeerd zeil.

Artikel 11. ANNULERING

Indien een overeenkomst geheel of ten dele door huurder wordt geannuleerd, is huurder verplicht een schadeloosstelling aan verhuurder te betalen volgens het schema:

  • Bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten plus 25% van de huur - / aanneemsom.
  • Bij annulering binnen een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten plus 50% van de huur - / aanneemsom.
  • Indien de gehuurde zaken reeds zijn afgeleverd is opdrachtgever de volledige huur - / aanneemsom verschuldigd.

Artikel 12. ONTBINDING/OPZEGGING

Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst – voor zover niet anders bepaald – met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijke te ontbinden, indien huurder een of meer verplichtingen jegens verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, een ander onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. Verhuurder is bevoegd of de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

Artikel 13. RISICO VAN GEHUURDE

Huurder draagt vanaf het moment dat het gehuurde op locatie aanwezig is en tot het moment van de feitelijke terugname ervan door verhuurder het gehele risico van en de verantwoordelijkheid voor het gehuurde. Huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc. Huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Reparatie van of verandering aan het gehuurde mag slecht door of vanwege verhuurder plaatsvinden. Indien het gehuurde buiten de schuld van huurder een gebrek vertoont of is beschadigd zal verhuurder indien dit nodig en mogelijk is het gehuurde terugnemen en voor een vervangend gehuurde zorgdragen. Indien er geen vervangend gehuurde beschikbaar is zal huurder voor dat geval het recht hebben de overeenkomst te beëindigen. Verhuurder is niet verplicht beschadigde zaken terug te nemen of te ruilen. Indien het gehuurde al dan niet gedeeltelijk door breuk of vermissing niet kan worden teruggegeven heeft verhuurder het recht de vervangingswaarde van huurder te vorderen. Als het gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de huurder, wegens bijvoorbeeld onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is verhuurde gerechtigd de kosten van het herstel of de reparaties aan huurder te berekenen.

Artikel 14. PARTYGOEDEREN, VLOERBEKKING, LINNENGOED, PARASOLS, ETC

Het is mogelijk om gehuurde goederen, na afspraak, vuil terug te geven tegen een toeslag op de huurprijs volgens de volgende voorwaarden:

  • glazen, kommen en koppen dienen uitgeveegd en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst zijn,
  • borden dienen afgeveegd te zijn,
  • bestek dient afgeveegd en per soort gesorteerd,
  • afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de zaken te bevinden.

De huurder is verantwoordelijk voor het feit dat bij het leggen van de vloerbedekking de vloer/ondergrond schoon is. Indien de vloer naar het oordeel van verhuurder niet schoon is, zijn alle hieruit voortvloeiend kosten en schades voor rekening van de huurder. Snijwerk dat naar het oordeel van de verhuurder bij het leggen van de vloerbedding onvermijdelijk is, is voor rekening van de huurder. De kosten hiervan bestaan, naar de huurprijs, uit het arbeidsloon voor het versnijden en de vervangingsprijs van de versneden vloerbedekking. De huurder dient zaken als linnengoed en parasols en in zijn algemeenheid al die zaken die van stof af gestoffeerd zijn en die nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of op te vouwen te voorkoming van niet te verwijderen vochtvlekken. Huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van het onvoldoende drogen van dergelijke zaken.

Artikel 15. EINDE VAN DE HUUR TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE

Bij het einde van de huur dient het gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel gereinigd en onbeschadigd, ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien blijkt dat het gehuurde een gebrek vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is verhuurder gerechtigd de huurder de kosten van herstel of reiniging rekening te brengen. Indien huurder niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te leveren, althans het gehuurde niet aan verhuurder teruglevert, is verhuurder gerechtigd van huurder van vervangingswaarde van het gehuurde te vorderen.

Artikel 16. VERBOD OP NAMAAK OF INBREUK OP RECHTEN

Huurder verklaart de rechten van verhuurder op de ontwerpen van zaken te zullen eerbiedingen en geen materialen of onderdelen ervan te zullen namaken.

Artikel 17. TOEPASSING RECHT/GESCHILLEN

Op de overeenkomsten van verhuurder is Nederlandse recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen huurder en verhuurder geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.


Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel ’s-Hertogenbosch.

© Van Vugt Verhuur 2014